Hjälp med bokföring och
redovisning!

Bokföring kan beskrivas som ett sätt att ”föra bok” över ett företags ekonomiska
transaktioner. Bokföringen ska sedan redovisas enligt gällande lagkrav.

Enligt bokföringslagen ska alla näringsidkare bokföra och utöver själva kravet att föra
bok måste alla siffror vara rätt registrerade. Dessa siffror redovisas sedan till olika
intressenter och myndigheter för att visa att du har kontroll på ditt företags ekonomi
och att dina affärer är i god ordning. Det är många företagare som behöver
professionell hjälp med redovisningen.

Som redovisningsbyrå med Srf Auktoriserade Redovisningskonsulter hjälper vi gärna
till i ditt företagande.

Redovisning och rapporter

Oavsett om du som företagare söker hjälp med bokföring och redovisning för enskild
firma eller ett större företag så är redovisningskonsultens arbete ovärderligt. Löpande
redovisning innebär att alla affärshändelser i verksamheten bokförs och redovisas
löpande i kronologisk ordning. Utifrån den löpande redovisning som vi sköter åt ditt
företag, kan ett antal olika rapporter tas fram för uppföljning. Balansrapport,
resultatrapport, verifikationslista och huvudbok, är exempel på rapporter som
fungerar som underlag för ekonomiska analyser.

Redovisning för goda affärer

Redovisning är den del av ditt företags ekonomi som krävs för att hålla ordning på
företagets medel. Löpande redovisning innebär att bokföring/redovisning sköts
löpande under året. När räkenskapsåret är slut så gör vi bokslut. Det är årsbokslutet
som sedan påverkar och ligger till grund för företagets framtida affärer. Många beslut
om affärsmässiga samarbeten bygger på den ekonomiska information som företaget
redovisar och därför är det extra viktigt ur ett affärsperspektiv att du löpande har god
inblick i företagets bokföring. Den som redovisar ett företags ekonomiska händelser
ska följa en strikt lagstiftning som bland annat bygger på svensk skattelagstiftning.
Den årliga presentationen av räkenskaperna från företagets bokföring kallas
årsredovisning för aktiebolag och kallas årsbokslut för enskilda firmor, handelsbolag
och kommanditbolag. Arbetet med redovisningen är väldigt komplext och bör därför
utföras av någon som är expert på området.

Senaste nytt